terms and conditions webshopprivacy policyterms and conditions photography

 

1. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekkingen tussen Wilhelmina Helena Fotografie (hierna: ‘WH’) en een wederpartij (hierna: ‘opdrachtgever’). Offertes, opdrachtbevestigingen, mondelinge of schriftelijke overeenkomsten vallen hier ook onder

 

2. Vergoeding

2.1 De opdrachtgever is aan WH een honorarium verschuldigd overeenkomstig de door haar gehanteerde tarieven

2.2 Indien partijen (voor een deel van het werk) geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de WH eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding. Hierbij wordt rekening gehouden met de omvang en de reikwijdte van het door de wederpartij gewenste gebruik van het werk

2.3 Meerwerk dient door de opdrachtgever te worden vergoed overeenkomstig de gehanteerde tarieven met inachtneming van het genoemde in artikel 2.2

 

3. Factuur en betaling

3.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum

3.2 WH is bevoegd de vergoeding van kosten ten gevolge van betaling die buiten de in 3.1 bedoelde termijn plaatsvindt, te verhalen op de wederpartij

3.3 Indien de opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort is geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die WH maakt ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte, voor rekening van de opdrachtgever

 

4. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen acht werkdagen na levering van de fotografische werken schriftelijk aan de WH te worden medegedeeld

 

5. Opdracht

5.1 WH heeft het recht om hetgeen dat bij een opdracht niet voldoende duidelijk is omschreven, naar eigen inzicht uit te voeren

5.2 WH behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor haar onaanvaardbaar maken

5.3 Kosten van wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever, komen voor haar rekening. Deze zullen slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de beide partijen is goedgekeurd en voor akkoord is ondertekend en aan WH is geretourneerd

5.4 In geval van annulering van een opdracht door de opdrachtgever zonder aantoonbare sprake van overmacht, heeft WH recht op de overeengekomen vergoeding dan wel een deel hiervan

 

6. Auteursrecht

6.1 Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij de WH

6.2 De werken als bedoeld in lid 1 mogen dan ook gebruikt worden voor haar website, social media en haar portfolio

6.3 Het is niet toegestaan de werken te vermeerderen of te
publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Dit geldt eveneens voor digitale bestanden

 

7. Licentie

7.1 Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk van WH door de opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de WH is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging

7.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, omvat deze nooit meer dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van het doel zoals bepaald door WH en de opdrachtgever

7.3 Tenzij anders overeengekomen, is de wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden

 

8. Inbreuk op auteursrecht

8.1 Het fotografisch werk mag niet worden bewerkt of anderszins worden veranderd door de opdrachtgever of derden, tenzij hiervoor door de fotograaf schriftelijk toestemming is gegeven

8.2 Elk gebruik van het fotografisch werk dat niet schriftelijk is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van WH

8.3 Bij inbreuk komt aan WH een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de door WH gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade

 

9. Naamsvermelding en persoonlijkheidsrechten

9.1 De naam van de WH dient duidelijk bij een werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het werk in de publicatie te worden opgenomen, tenzij anders is overeengekomen

9.2 De opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf in acht

9.3 Voor iedere inbreuk op de aan de aan WH toekomende persoonlijkheidsrechten ex. artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de WH gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade

 

10. Aansprakelijkheid en rechten van derden

10.1 WH is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan
bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan haar
zijde

10.2 WH is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het werk

 

11. Faillissement/surseance

Zowel WH als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de wederpartij heeft de fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

 

12. Rechts- en forumkeuze

12.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht
12.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze algemene voorwaarden, zal worden voorgelegd aan de rechter van de Rechtbank Groningen

 

1 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door mevrouw mr. S.R. (Richella) Coats

error: © Wilhelmina Helena. Content is protected.